کار زیبای پلیس لیتوانی در روز جهانی زنافسران پلیس لیتوانی در روز جهانی زن همه رانندگان زن را متوقف کردند حتی کسانی که هیچ کار خلافی انجام نداده بودند!