صوت / بسته خبری ۱۴ فروردین ۹۷


بسته خبری ۱۴ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «لاگبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.