خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنیدمهارت‌های مشاهده در زندگی روزمره بسیار مهم هستند و می‌توانند توانایی تعامل با دیگران و واکنش مناسب به محیط را تقویت کنند.