این معماهارا در چه مدت زمانی حل می‌کنید؟!


لاگ: ما عاشق معما هستیم، معما روش سرگرم کننده‌ای برای گرم کردن و آزمودن مغز است. در این مطلب معما‌هایی را می‌بینید که با کمی دقت می‌توانید حل کنید.

۱.

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند

۲. حرف «F» را پیدا کنید.

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند

۳. چه عددی می‌بینید؟

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند

۴. ۱۰ تفاوت بین تصاویر زیر پیدا کنید.

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند

۵. داخل دایره چه می‌بینید؟

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند

۶. یک نفس عمیق بکشید. چشمانتان را یک ثانیه ببندید. وقتی باز کردید، فورا دایره‌ای که در آن کلمه قرمز نوشته شده را پیدا کنید.

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند
آیا رنگ‌ها شما را فریب داد؟

۷. بین تصاویر زیر چهار تفاوت پیدا کنید

 

فقط ۵% مردم می‌توانند این معما‌ها را حل کنند 

پاسخ این قسمت در مطالب فردا منتشر خواهد شد.